PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť Probyter s.r.o., IČO: 54 286 123, zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56152/N.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: e-mail: firma@ssconsult.sk, telefón: +421 902 854 839

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľanariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, spracúvame za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

1. Zakladanie živnosti:

Účel zbierania osobných údajov: zápis fyzickej osoby do živnostenského registra, prípadne obchodného registra

Právny základ: vykonanie zmluvy (článok 6, par. 1 b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy)
Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje
Prijímatelia: živnostenský register, obchodný register, správca dane, dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa
Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa
Doba uloženia: 10 rokov
Dotknuté osoby: fyzické osoby, kontaktné osoby fyzických osôb

2. Zakladanie s.r.o. a Predaj ready-made s.r.o.:

Účel zbierania osobných údajov: príprava dokumentov a zápis obchodnej spoločnosti do príslušných registrov
Právny základ: vykonanie zmluvy (článok 6, par. 1 b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje
Prijímatelia: živnostenský register, obchodný register, správca dane, dodávatelia IT služieb
Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa
Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa
Doba uloženia: 10 rokov
Dotknuté osoby: fyzické osoby (budúci štatutári a spoločníci spoločnosti), kontaktné osoby

3. Zmeny v s.r.o.:

Účel zbierania osobných údajov: poskytnutie údajov Prevádzkovateľovi umožňujúceho poskytnúť dotknutej osobe služby vykonania zmien v spoločnosti Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje
Prijímatelia: živnostenský register, obchodný register, správca dane, dodávatelia IT služieb
Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa
Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa
Doba uloženia: 10 rokov
Dotknuté osoby: zamestnanci, štatutári, spoločníci resp. iné kontaktné osoby

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky.

 

Článok III
Práva dotknutej osoby

 

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E- mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje__prevezmite_kontrolu.pdf

Probyter s.r.o.
prevádzkovateľ www.ssconsult.sk

Pin It on Pinterest

Share This