Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Probyter s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 26, 942 01 Šurany, IČO: 54 286 123, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56152/N

www.ssconsult.sk

I.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom elektronických služieb a príjemcom elektronických služieb.
 2. Poskytovateľom elektronických služieb je spoločnosť Probyter s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 26, 942 01 Šurany, IČO: 54 286 123, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56152/N (ďalej len „dodávateľ“)
 3. Objednávateľom elektronických služieb je:
  a)   Fyzická osoba alebo právnická osoba ako príjemca elektronických služieb, ktorá využíva elektronické služby výhradne na účel podnikania (ďalej len „objednávateľ“).
  b) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná produkt prostredníctvom stránky www.ssconsult.sk.
 4. Elektronickou objednávkou sa rozumie „Objednávací formulár“, zaslaný buď z vnútorného prostredia www.ssconsult.sk a/alebo prostredníctvom odoslania e-mailovej správy dodávateľovi.
 5. Všeobecné obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ssconsult.sk.
 6. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami rovnako ako aj vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 7.  Kontaktné údaje dodávateľa:
  Probyter s.r.o.
  M. R. Štefánika 26, 942 01 Šurany
  IČO: 54 286 123 / DIČ: 2121631358
  Účet vedený vo Fio Banka, a.s., IBAN: SK9683300000002802092946
  Tel.: +421 902 854 839
  E-mail: firma@ssconsult.sk

II.
Služby a produkty

1. Službami alebo produktami sa za účelom týchto všeobecných obchodný podmienok a z nich vyplývajúcich právnych a zmluvných vzťahov rozumejú všetky produkty a služby spoločnosti Probyter s.r.o. uvedené na internetovej stránke www.ssconsult.sk.

III.
Objednávka a vznik právneho vzťahu

1. Pre účely objednávky slúži online kontaktný formulár, ktorý tvorí súčasť internetovej stránky ssconsult.sk, alebo priamy kontakt na e-mailovú adresu uvedenú na stránke.

2. Objednávka vyplnená formulárom sa považuje za nezáväznú, záväznou sa stáva dňom pripísania úhrady zálohovej faktúry za službu na účet dodávateľa.

3. Objednávací formulár musí obsahovať pravdivo a úplne vyplnené údaje.

4. Objednávateľ berie plnú zodpovednosť za obsahovú a gramatickú správnosť údajov, ktoré uvedie do kontaktného formulára.

5. Objednávateľ je povinný vypĺňať formuláre, ktoré mu budú zaslané dodávateľom gramaticky správne, pravdivo a použiť diakritiku. Za gramatické alebo obsahové chyby a preklepy vo vyplnenom formulári nenesie dodávateľ zodpovednosť.

6. Zmeny položiek údajov v objednávacom formulári po zaslaní objednávacieho formuláru dodávateľovi, môže objednávateľ realizovať maximálne do predchádzajúceho dňa, kedy bude podaný návrh na zápis údajov do príslušného registra. V deň podania návrhu bude objednávateľ informovaný o vykonaní podania návrhu na zápis zmeny údajov v príslušnom registri.

7. Právny vzťah vzniká dňom pripísania úhrady za služby a/alebo produkty na účet spoločnosti Probyter s.r.o..

IV.

Platobné podmienky

1. Cena produktu je uvedená vždy na stránke www.ssconsult.sk v sekcii „Cenník“ a uhrádza sa formou zálohovej faktúry, v plnej výške.

2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak cena produktu neobsahuje:
 a) Notárske, správne ani súdne poplatky za overenie pravosti podpisu, ani za overenie pravosti fotokópie listín.
 b) Poplatky za preklady cudzojazyčných písomností pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3. Dodávateľ nie je platcom DPH.

4. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny produktov na www.ssconsult.sk s tým, že nové ceny sú účinné dňom ich uverejnenia na webovej stránke, ktorej produktov sa zmena týka a v aktuálne platnom cenníku. Úprava ceny sa nevzťahuje na služby už objednané.

5. V prípade, ak sa objaví pri niektorom produkte cena evidentne chybná, napr. ale nie výlučne cena 0 euro alebo 1 euro, dodávateľ nemá povinnosť dodať službu za chybnú cenu, ale môže objednávateľovi ponúknuť dodanie služby za riadnu cenu. Ak objednávateľ v tomto prípade s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvy
odstúpiť.

6. Po dodaní produktu zašle dodávateľ objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje zálohovú platbu objednávateľa.

7. Lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 7 dní pokiaľ nie je dohodnuté inak.

V.

Súčinnosť a dodacie podmienky

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť, potrebnú na dodanie objednanej služby a/alebo produktu, a to najmä, ale nie výlučne:
a) Denne kontrolovať svoju e-mailovú adresu, uvedenú v elektronickej objednávke.
b) Udržiavať funkčné telefónne číslo, uvedené v elektronickej objednávke a reagovať na telefonáty dodávateľa.
c) Bezodkladne potvrdiť dodávateľovi prijatie jeho e-mailových správ.
d) Po prijatí podkladov, tieto podklady vytlačiť cez tlačiareň v dodávateľom požadovanom počte a formáte a zabezpečiť na svoje náklady ich podpísanie oprávnenými osobami.
e) Na podkladoch, kde je na základe dodávateľovho upozornenia potrebné overiť pravosť podpisov podpisujúcich sa osôb, sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť overenie pravosti podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade oddelenie matriky na svoje náklady pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
f) Najneskôr do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia podkladov objednávateľovi tieto podklady spolu s prílohami a/alebo potvrdeniami a/alebo listinami, ktoré si dodávateľ od objednávateľa vyžiadal, doručiť v požadovanom počte a požadovanej forme na adresu dodávateľa.

2. Podkladmi sa pre ustanovenia týchto VOP a z nich vyplývajúcich právnych a zmluvných vzťahov rozumejú najmä ale nie výlučne:
a) Dokumenty a podklady požadované zo strany dodávateľa za účelom poskytnutia služby alebo produktu.
b) Dokumenty vo forme a množstve požadovanom dodávateľom.
c) Akékoľvek písomnosti alebo elektronické dokumenty požadované štátnymi inštitúciami ktorých poskytnutie je podmienkou na vykonanie správneho alebo súdneho úkonu súvisiaceho s dodaním služby alebo produktu.

3. Doručením podkladov objednávateľovi sa rozumie doručenie podkladov:
a) Na e-mailovú adresu objednávateľa, uvedenú v kontaktnom formulári alebo na
e-mailovú adresu objednávateľa z ktorej komunikuje s dodávateľom.
b) Doporučene poštou.
c) Spôsob a formu doručenia podkladov určuje dodávateľ.

VI.
Lehoty

 1. Pri každom produkte je uvedená predpokladaná lehota dodania produktu, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia všetkých podkladov potrebných na poskytnutie služby dodávateľovi. Ak nie je lehota pri produkte uvedená, objednávateľ sa môže o tejto lehote informovať kedykoľvek u dodávateľa prostredníctvom e-mailu.
 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na poskytnutie produktov alebo služieb v nasledovných prípadoch:
  a) Došlo k nedodržaniu zákonnej lehoty zo strany štátnych orgánov a inštitúcií.
  b) Vzniknú právne alebo iné skutočnosti, ktoré nemohol dodávateľ predvídať.
  c) Dodávateľovi sú doručené listiny s chybami vykonanými zo strany štátnych orgánov o ktorých objednávateľ nemal vedomosť.
  d) Dodávateľovi sú doručené listiny s chybami vykonanými zo strany štátnych orgánov, o ktorých objednávateľ vedomosť mal ale dodávateľa neinformoval.
  3. Dodávateľ sa zaväzuje:
  a) Informovať objednávateľa o predĺžení lehoty na poskytnutie služby alebo dodanie produktu formou emailu, telefonicky alebo doporučeným listom.
  b) Informovať o predpokladanej dĺžke, o ktorú sa lehota predlžuje.
  c) Doba, o ktorú sa lehota predlžuje je vždy orientačná a nie je pre dodávateľa záväzná.

  VII.
  Ochrana osobných údajov

  1. Dodávateľ uchováva osobné údaje, poskytnuté objednávateľom, výlučne za účelom dodania produktu alebo služby, spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb, uplatnenie svojich zákonných nárokov zo zmluvy, na povinnú archiváciu a na komunikáciu medzi zmluvnými stranami a štátnymi inštitúciami.

  2. Objednávateľ prehlasuje, že si je v zmysle všeobecných obchodných podmienok vedomí, že pre dodanie produktov je nevyhnutné spracovávať osobné údaje aj v rozsahu rodného čísla a mena, priezvisk, rodného priezviska rodičov.

  3. Podmienky a formy spracovania osobných údajov sú nasledovné:
  a) Online.
  b) V písomnej forme.
  c) Vo forme papierových originálov a/alebo fotokópií.
  d) Vo forme zálohovania a uchovávania dát v elektronickej podobe.
  e) Vo forme naskenovaných dokumentov.

  4. Dodávateľ uchováva a spracováva aj všeobecne použiteľný identifikátor (najmä rodné číslo) objednávateľa.

  5. Objednávateľ udeľuje dodávateľovi súhlas na poskytovanie svojich osobných údajov zamestnancom a subdodávateľom dodávateľa, a to v rozsahu údajov, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie účelu objednávky.

  6. Dodávateľ je zo zákona povinný sprístupňovať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom a iným štátnym inštitúciám.

  7. Dodávateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami zákona číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018. Objednaním produktu objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol dodávateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii dodávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním štátnym orgánom za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

  8. Viac informácii v sekcii Ochrana osobných údajov.

   

  VIII.

  Vylúčenie zodpovednosti

 1. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto web stránky.

  2. Dodávateľ neposkytuje právne služby podľa osobitných predpisov. V prípade potreby, odborné služby zabezpečujú advokáti, notári a daňový poradcovia.
  3. Dodávateľ nenesie voči tretej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky www.ssconsult.sk.
  4. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.ssconsult.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači objednávateľa zaťažuje objednávateľa.
  5. Ak ako následok nesprávneho vyplnenia objednávacieho formuláru zo strany objednávateľa vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe škoda, túto znáša objednávateľ sám v plnom rozsahu.

  IX.

  Odstúpenie od zmluvy

  1. Objednávateľ aj dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek od vzniku zmluvného vzťahu.

  2. Pri odstúpení od zmluvy ktoroukoľvek stranou je nutné uviesť dôvod odstúpenia.

  3. Odstúpenie zmluvy je možné vykonať e-mailom alebo doporučenou poštou.

  4. Právny vzťah zaniká nasledujúcim dňom po dni doručenia odstúpenia od zmluvy.

  5. Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa v čase pred podaním návrhu na príslušný štátny orgán sa objednávateľ zaväzuje uhradiť storno poplatok ktorého výška predstavuje 50 % z ceny objednávanej služby alebo produktu, minimálne však vo výške 33 €.

  6. Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa v čase po podaní návrhu na príslušný štátny orgán sa objednávateľ zaväzuje:
  a) Uhradiť všetky náklady, ktoré vznikli dodávateľovi činnosťou smerujúcou k poskytnutiu služby alebo dodania tovaru. Takýmito nákladmi sa rozumejú najmä ale nie výlučne: správne a súdne poplatky.

  7. Dodávateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky písomnosti a dokumenty ktoré obdržal za účelom poskytnutia služby alebo produktu najneskôr do 14tich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

  8. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy zaväzujúcej ho poskytnúť produkt alebo službu objednávateľovi najmä ale nie výlučne v prípadoch ak objednávateľ v súvislosti so svojou objednávkou:
  a) Nedodal nevyhnutné podklady, dokumenty alebo listiny.
  b) Nedodal podklady, dokumenty alebo listiny v požadovanom množstve alebo forme.
  c) Neposkytol pravdivé informácie.
  d) Ani po žiadosti zo strany dodávateľa neposkytol alebo nedoplnil požadované informácie, dokumenty alebo podklady.
  e) Neposkytol dodávateľovi dostatočnú súčinnosť potrebnú pre poskytnutie služby alebo produktu.

  9. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany dodávateľa sa dodávateľ zaväzuje vrátiť objednávateľovi prijatú sumu zníženú o storno poplatok alebo náklady ktoré vznikli dodávateľovi činnosťou smerujúcou k poskytnutiu služby alebo dodania tovaru objednávateľovi. Medzi tieto náklady patria najmä ale nie výlučne:
  a) Správne a súdne poplatky.
  b) Ušlý zisk.
  c) Vzniknutá škoda.
  d) Iné priame a nepriame náklady, ktoré vznikli dodávateľovi za účelom zabezpečenia služby alebo produktu objednávateľovi.

  X.

  Záverečné ustanovenia

  1. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.ssconsult.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 2. Dodávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah a cenu produktov na www.ssconsult.sk.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik zmluvy a týchto „Všeobecných obchodný podmienok“, budú prednostne riešiť formou dohody.
 4. Neplatnosť ktoréhokoľvek z ustanovení nemá za následok neplatnosť iných ustanovení uvedených v týchto všeobecných obchodný podmienok.
 5. Používateľ tejto stránky používaním stránky www.ssconsult.sk a/alebo zaslaním elektronickej objednávky z tejto stránky vyhlasuje, že sa s všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, ich obsahu porozumel, a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v celom rozsahu, bez výhrad.

Probyter s.r.o.
prevádzkovateľ www.ssconsult.sk

Pin It on Pinterest

Share This